วันที่ 12 ก.ค. 2561
อ่าน 518 ครั้ง

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period)

ในระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานเครือข่ายสถาบันผลิตครูเครือข่ายภาคเหนือตอนบนฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) โดยมีคณาจารย์จากสถาบันผลิตครู จำนวน 17 สถาบัน เข้าร่วมการประชุม ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในแนวทางการดำเนินการพัฒนาครูคืนถิ่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ ในฐานะประธานหลักสูตรฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 30 ปี อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ