วันที่ 12 ก.ค. 2561
อ่าน 247 ครั้ง

อาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา อาจารย์ ดร.ปริวิทย์ ไวทยาชีวะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ได้ให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 30 คน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานในส่วนของสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพทำงานของสโมสร และการสร้างเครือข่ายสโมสรนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน อีกด้วย ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ