วันที่ 9 ก.ค. 2561
อ่าน 91 ครั้ง

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ และ หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรฯ ร่วมเสวนาในโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 สำหรับสายวิชาการ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมเสวนาเรื่อง "เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพของการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ในโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 สำหรับสายวิชาการ การเสวนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช เกษมเศรษฐ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์สาคร พรประเสริฐ จากคณะเทคนิคการแพทย์ โดยมี อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ จากคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ