วันที่ 5 ก.ค. 2561
อ่าน 105 ครั้ง

อาจารย์และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ ณ Seoul National University สาธารณรัฐเกาหลี

ในระหว่างวันที่ 20-27 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร.นันท์นภัส แสงฮอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพื้นฐานการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษา จำนวน 18 ราย (วิชาเอกพหุวัฒนธรรมจำนวน 17 รายและวิชาเอกสังคมศึกษาจำนวน 1 ราย) และเจ้าหน้าที่ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา จำนวน 1 ราย ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยได้เข้าศึกษาดูงาน College of Education, Hanyang University, College of Education, Seoul National University, และ The National Library of Korea นอกจากนี้ได้เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2018 Korean Association for Multicultural Education (KAME) International Conference: Working Together for a Better Multicultural Society” ณ Seoul National University โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมศึกษาในบริบทของประเทศเกาหลีใต้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมืองทางวิชาการระดับนานาชาติด้านการศึกษาและด้านพหุวัฒนธรรมศึกษา อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งนำไปสู่การได้ตีพิมพ์บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติต่อไป

<< กลับ
<< กลับ