วันที่ 16 มิ.ย. 2561
อ่าน 360 ครั้ง

นักศึกษาศึกษาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้แสดงความยินดีแก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ สืบสานศิลป์ ช่างสิบหมู่ ในวันที่ 11 มีนาคม 2561 และได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับโล่ พร้อมใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 7,000 บาท ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

ทีมนักศึกษา ได้แก่

 1. นายภูริวัฒน์ เขนย สาขาวิชาภาษาไทย
 2. นางสาวพิชญาภรณ์ ฮวบน้อย สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 3. นางสาวปรางทิพย์ ธรรมสอน สาขาวิชาสังคมศึกษา

ทีมผู้ช่วย ได้แก่

 1. นางสาวมิลาน สร่างโศรก สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 2. นายปณตฌ์ สนศิริ สาขาวิชาภาษาไทย
 3. นายแดนไทย พบเกรี สาขาวิชาสังคมศึกษา

ทีมอาจารย์ผู้ประสานงานและนำนักศึกษาแข่งขัน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์
 2. อาจารย์สิระ สมนาม
 3. อาจารย์ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ

ทีมอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญรอด โชติวชิรา
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิกัญจน์ ทิพยเกสร
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัชชา กมล
 6. อาจารย์ ดร.ประไพลิน จันทร์หอม
 7. อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี
 8. อาจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์
 9. อาจารย์ ดร.ลฏาภา ลดาชาติ
 10. อาจารย์สิระ สมนาม
 11. อาจารย์ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ
 12. อาจารย์ชญาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์

<< กลับ
<< กลับ