วันที่ 16 มิ.ย. 2561
อ่าน 625 ครั้ง

สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดโครงการต้นกล้าครูพันธุ์ดีครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “ ศาสตร์พระราชา : สร้างโอกาส เพิ่มปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ”

ในระหว่างวันที่ 21 ถึง 25 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ในการจัดกิจกรรมโครงการต้นกล้าครูพันธุ์ดีครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา : สร้างโอกาส เพิ่มปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐภูมิ วรรณไพศาล หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา อาจารย์ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ และ อาจารย์ชญาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาศึกษา นำนักศึกษาจำนวน 111 คน จัดกิจกรรมภายใต้การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการศาสตร์พระราชาและ ศาสตร์การสอนแนวใหม่สู่การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการท้องถิ่นศึกษา และ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความตระหนักสำนึกรักท้องถิ่นจังหวัดน่าน โดยมีนักเรียนโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เข้าร่วม 270 คน ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

<< กลับ
<< กลับ