วันที่ 8 มิ.ย. 2561
อ่าน 164 ครั้ง

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นางนฤมล ศศิธร เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพชน และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อบ้านเมือง อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ในการนี้คณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้นำน้ำเงี้ยว จำนวน 200 ห่อ เข้าร่วมทำบุญครั้งนี้ด้วย ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก

<< กลับ
<< กลับ