วันที่ 5 มิ.ย. 2561
อ่าน 276 ครั้ง

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมบริการวิชาการให้ความรู้เรื่องการสร้างสมาธิและกล้ามเนื้อมือสำหรับผู้สูงอายุ แก่ผู้สูงอายุโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะได้รับเชิญจากเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด เป็นวิทยากรการอบรมผู้สูงอายุ จำนวน 200 คน เรื่อง "การสร้างสมาธิและกล้ามเนื้อมือสำหรับผู้สูงอายุ" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ ใช้ศิลปะการขีดเขียนวาดรูประบายสีสำหรับผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรมในการดำเนินการอบรมในครั้งนี้ โดยมีการแนะนำการบริหารนิ้ว มือ ก่อนฝึกและหลังฝึก ประโยชน์ของวิชาการขีดเขียน วาดรูป มีหลักการฝึกขีดเส้น 13 เส้นพื้นฐานก่อน ต่อจากนั้นให้ฝึกการวาดรูปที่มีความหมายตามแบบ ผลผู้สูงอายุพึงพอใจ และต้องการเรียนวิชาวาดรูปและระบายสีเทียน สีไม้ ในโอกาสต่อไป ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ