วันที่ 5 มิ.ย. 2561
อ่าน 73 ครั้ง

 หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติชั้นปีที่ 3

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ ได้รับเชิญจากภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มช. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา" สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อ "ทักษะการใช้ชีวิตในสังคมและการทำงานอย่างมีความสุข" เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจทักษะการใช้ชีวิตในสังคมและการทำงานอย่างมีความสุข และเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถิติ ณ ห้อง STB206 อาคารสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ