วันที่ 5 มิ.ย. 2561
อ่าน 634 ครั้ง

 สาขาวิชาประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการครูประถมเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ ประจำปี 2561

ในระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา อาจารย์วิชญา ผิวคำ และ อาจารย์ ดร.ปริวิทย์ ไวทยาชีวะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาประถมศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 26 คน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนในเกาะรัตนโกสินทร์ ชุมชนบางลำพู พิพิธบางลำพู เรียนรู้เรื่องราวการสร้างของกรุงรัตนโกสินทร์ ที่นิทรรศ์รัตนโกสินทร์ เข้าเรียนรู้ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และเรียนรู้ระบบนิเวศของปลาการ์ตูน ชีวิตความเป็นอยู่ของปลาการ์ตูนทั้งในระบบปิดและธรรมชาติ ที่เพอคูล่าฟาร์ม ดูประติมากรรมน้ำแข็งสะท้อนความเป็นสยามมหานครแห่งศิลปะและสถาปัตยกรรม ที่เมืองน้ำแข็งพัทยา FROST Magical Ice Of Siam Pattaya แวะชม พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์ โดย รศ.เกริก ยุ้นพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ เรียนรู้ประวัติศาสตร์อยุธยา และไหว้พระ ณ วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งในโครงการครูประถมเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และนำประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาต่อไป

<< กลับ
<< กลับ