วันที่ 3 มิ.ย. 2561
อ่าน 542 ครั้ง

รศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง<br>ได้รับคัดเลือกเป็น


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ได้รับคัดเลือกเป็น “คนดีศรีพุทธศาสน์” เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ในนาม พระราชเขมากร (ผศ.ดร.) รองอธิการบดี และเจ้าคณะจังหวัดแพร่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นวัชโรจน์ อินเต็ม รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่ เป็นผู้มอบมอบโล่เกียรติคุณ ณ ห้องศึกษาสัมพันธ์ อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


<< กลับ
<< กลับ