วันที่ 30 พ.ค. 2561
อ่าน 309 ครั้ง

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาปฎิบัติงานวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาปฎิบัติงานวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1/2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูพี่เลี้ยงของสถานศึกษาต่างๆ รับทราบนโยบายของการปฏิบัติงานวิชาชีพครูของคณะฯ และรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูพี่เลี้ยงและอาจารย์ของคณะฯ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและปรับปรุงแนวทางของการปฏิบัติงานวิชาชีพครูให้บรรลุผลสูงสุด และเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อนักศึกษา ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าสัมมนาทั้งหมด 208 คน แบ่งเป็น ผู้บริหาร/ผู้แทน 27 คน ครู 181 คน จากสถานศึกษาทั้งหมด 22 แห่ง ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมในงานสัมมนาประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง "นโยบายการผลิตและพัฒนาครูของภาครัฐกับหลักสูตรผลิตครูของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. การบรรยายเรื่อง "หลักเกณฑ์การเตรียมปฏิบัติงานวิชาชีพครู และการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในปัจจุบัน" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยาย ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้แยกย้ายเข้าพบอาจารย์ประจำสาขาวิชา เพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

<< กลับ
<< กลับ