วันที่ 8 พ.ค. 2561
อ่าน 223 ครั้ง

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมการประชุมวางแผนยกระดับ Literacy in Science ตามโครงการ Chevron Enjoy science

ในระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนาบุคลากรและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด โชติวชิรา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย และ ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก นักวิจัยผู้ช่วย เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการและวางแผนกิจกรรมความร่วมมือ เพื่อยกระดับ Literacy in Science ทักษะการใช้ภาษาในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงการ Chevron Enjoy science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ซึ่งมี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยภาคี จำนวน 20 ท่านจาก 7 สถาบัน ผู้แทนครูวิทยาศาสตร์ผู้นำ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 ท่าน ศึกษานิเทศก์และพี่เลี้ยงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 ท่าน ผู้ประสานงานโครงการประจำมหาวิทยาลัย จำนวน 7 ท่าน ผู้แทนจาก สสวท. สวทช. และ TK Park จำนวน 10 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญจาก Teachers College มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 2 ท่าน ผู้แทนจากสถาบันคีนันแห่งเอเซีย จำนวน 5 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลิ่ยนวิธีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงอภิปรายแลกเปลี่ยนวิธีการที่จะส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

<< กลับ
<< กลับ