วันที่ 5 พ.ค. 2561
อ่าน 530 ครั้ง

นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาจัดงานรดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ ได้จัดงานรดน้ำดำหัว ภายใต้ชื่อว่า “ต๋ามฮีต โตยฮอย สระเกล้า ดำหัว ครูบาอาจารย์ ประจำปี 2561” โดยมี รองศาสตราจารย์พนิดา สินสุวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญา กำศิริพิมาน รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรฯ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี มณีกุล รองหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐภูมิ วรรณไพศาล หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษาและประธานกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้อง 4210 อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ