วันที่ 2 พ.ค. 2561
อ่าน 119 ครั้ง

 หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากร แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นวิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตร วิทยากรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานประกอบกิจการ บรรยายในหัวข้อวิชา "เทคนิคการเป็นวิทยากร" ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากร รวมถึงให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบเทคนิคการบรรยายและเทคนิคการตัดทำสื่อการสอน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ