วันที่ 4 เม.ย. 2561
อ่าน 302 ครั้ง

ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา จัดงานแสดงความยินดีต่ออาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รศ. และ ผศ.

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการแทนหัวหน้าภาคพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรภาควิชาฯ ร่วมแสดงความยินดีให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤตินันท์ สมุทร์ทัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" และ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ณ สำนักงานภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ