วันที่ 26 มี.ค. 2561
อ่าน 708 ครั้ง

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ชั้นปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมค่ายเสริมสร้างจิตสำนึกวิชาชีพครู 4 ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการค่ายเสริมสร้างจิตสำนึกวิชาชีพครู 4 ประจำปีการศึกษา 2560 จัดโดย หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 57) ซึ่งเป็นช่วงก้าวสู่การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู มีการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู สร้างจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะการถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาความเป็นผู้นำในด้านต่าง ๆ ในการนี้ได้รับเกียรติจากได้รับเกียรติจาก อาจารย์เสน่ห์ คำวินิจ อดีตอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ รหัส 11 และ อาจารย์เจริญ ศิริพัฒนาพันธ์ตำแหน่ง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง นักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู” และ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ประกอบด้วย นางสาวกัลยา รัศมีจันทร์ นางสาววรพรรณ ตันวงศ์ นายศุภจิต จันทรี นางสาวภัทรรัตน์ เวียงจันทร์ และ นายพิศณุ รอดโกมิล เป็นร่วมอภิปรายในหัวข้อ “ พี่แนะแนวน้อง ประสบการณ์การฝึกสอนและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา” ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ