วันที่ 24 มี.ค. 2561
อ่าน 353 ครั้ง

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรม ”แลกเปลี่ยนเฮียนฮู้ ก๋านนุ่งซิ่น”

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา และ นางนฤมล ศศิธร เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม "แลกเปลี่ยนเฮียนฮู้ ก๋านนุ่งซิ่น" โดยได้รับเกียรติจากกลุ่ม “สาวนุ่งซิ่นถิ่นล้านนา” นำโดย นางทรงกลด ภีระนันท์ และสาวนุ่งซิ่นถิ่นล้านนา เป็นวิทยากร และร่วมแลกเปลี่ยนเฮียนฮู้ก๋านนุ่งซิ่น กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ และ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจเรื่องซิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมล้านนา สร้างสิ่งแวดล้อมล้านนาให้กับท้องถิ่น และช่วยเศรษฐกิจของท้องถิ่น ณ ห้องศึกษาสัมพันธ์ 2 อาคาร 3 คณะศึกษาศาสตร์

<< กลับ
<< กลับ