วันที่ 7 มี.ค. 2561
อ่าน 574 ครั้ง

อาจารย์ ดร.ปริวิทย์ ไวทยาชีวะ<br>อาจารย์

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ปริวิทย์ ไวทยาชีวะ
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : สาขาวิชาประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ