วันที่ 7 มี.ค. 2561
อ่าน 324 ครั้ง

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 หน่วยวางแผนและงบประมาณและประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานการประชุม และ อาจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีคณาจารย์ทุกสาขาวิชา พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ทางมหาวิทยาลัยจะส่งผู้แทนเข้ามาประเมินคณะในช่วงเดือนสิงหาคม-เดือนตุลาคม 2561 นี้ ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ