วันที่ 17 ม.ค. 2561
อ่าน 704 ครั้ง

นายณัฐนันท์ นิเวศน์วรการ<br>อาจารย์

ชื่อ-สกุล : นายณัฐนันท์ นิเวศน์วรการ
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ (การสอนภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ