วันที่ 10 ม.ค. 2561
อ่าน 448 ครั้ง

 คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงาน Research Day ครั้งที่ 1 : การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม  ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 หน่วยบริหารงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน Research Day ครั้งที่ 1 : การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเอกสารวิชาการรับใช้สังคม เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการนำเสนอวิธีการนำผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมทั้ง นโยบายการส่งเสริมการทำวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกด้วย ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย บรรยาย เรื่อง “แนวทางการสร้างผลงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บรรยาย เรื่อง “มุมมองการทำวิจัยเพื่อรับใช้สังคม” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดีวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ