วันที่ 8 ม.ค. 2561
อ่าน 500 ครั้ง

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดสัมมนา นศ.ปฏิบัติงานวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2559

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู กระบวนวิชา 100589 และ 100599 ภาคเรียนที่ 2/2560 ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการพัฒนาผู้เรียน และสามารถนำนวัตกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ โดยได้นำประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสังคม จากนโยบายของรัฐในด้านการศึกษา มากำหนดเป็นหัวข้อสัมมนา และเพื่อให้สอดรับการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ของประเทศ ที่จะมีส่วนในการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพได้ เน้นรูปแบบการบรรยายและอภิปรายเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง  ซึ่งมีนักศึกษาเข้ารับฟังการสัมมนา รวมทั้งสิ้นประมาณ 280 คน ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก นักวิจัยผู้ช่วย บรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Active Learing กับการก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0" และ อาจารย์ ดร.ลฎาภา ลดาชาติ ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิชาการ บรรยายเรื่อง "สรุปการปฏิบัติงานวิชาชีพครู (ครึ่งแรก) ภาคเรียนที่ 2/2560"

<< กลับ
<< กลับ