วันที่ 19 ธ.ค. 2560
อ่าน 561 ครั้ง

นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ในระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา เป็นประธานในการสัมภาษณ์ทุนการศึกษานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่สมัครขอรับทุนการศึกษา จำนวนนักศึกษาที่สมัครทั้งสิ้น 120 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษามีความยุติธรรม เหมาะสมและเที่ยงธรรม ในการพิจารณา ณ ห้องเอื้องหลวง อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ