วันที่ 22 พ.ย. 2560
อ่าน 202 ครั้ง

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิดงาน

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นางนฤมล ศศิธร เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "หมู่ล้านนา : พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีล้านนา" และ "ลานข่วงศิลป์" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญด้านการส่งเสริมสืบสานองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ตลอดจน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยแพร่วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ สะท้อนความเก่าแก่และทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา และปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองให้ยั่งยืนสืบไป ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ