วันที่ 13 พ.ย. 2560
อ่าน 234 ครั้ง

หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมประชุมหารือและนำเสนอผลงานวิจัย ณ The HEAD Foundation ประเทศสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเดินทางไปกับนักวิจัยอีก 5 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย (หัวหน้าทีม) สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ เพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Profilling the Good Practices of Institutional Policies and Initiatives for Internationalisation in Selected University of Five Southeast Asian Countries” พร้อมรับคำแนะนำเพื่อการปรับปรุง จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบด้วย Prof.Fazal Rizvi จาก The University of Melbourne, Prof.Dr.Moshidi Sirat Director of Commonwealth Tertiary Education Facility (CTEF) และ Prof. S.Gopinathan Academic Director จาก The HEAD Foundation (THF) แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้ ณ The HEAD Foundation ประเทศสิงคโปร์

นอกจากนี้  รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ พร้อมด้วยคณะผู้วิจัยดังกล่าว ยังได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) อีกด้วย

<< กลับ
<< กลับ