วันที่ 13 พ.ย. 2560
อ่าน 1244 ครั้ง

นศ.ชั้นปีที่ 3-5 ร่วมโครงการอบรมเพิ่มเติมสาระความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานของคุรุสภาฯ มาตรฐานที่ 1 2 3 6 10 และ 11

ในระหว่างวันที่ 4-5 และ 11-12 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาเคมี และ ชั้นปีที่ 4-5 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วม "โครงการอบรมเพิ่มเติมสาระความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานของคุรุสภา สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเพิ่มเติมสาระความรู้และสมรรถนะให้ครอบคลุมตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด ในมาตรฐานที่ 1 2 3 6 10 และ 11 โดยมีรายละเอียดดังนี้...

  • มาตรฐานที่ 1 : ความเป็นครู วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา และ อาจารย์ ดร.ลฎาภา ลดาชาติ ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิชาการ
  • มาตรฐานที่ 2 : ปรัชญาการศึกษา วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนานวัตกรรม และศาสตร์การสอนแนวใหม่
  • มาตรฐานที่ 3 : ภาษาและวัฒนธรรม วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด โชติวชิรา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
  • มาตรฐานที่ 6 : การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
  • มาตรฐานที่ 10 : การประกันคุณภาพการศึกษา วิทยากร : อาจารย์ ดร.ธารณ์ ทองงอก อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา
  • มาตรฐานที่ 11 : คุณธรรมจริยธรรม และ จรรยาบรรณ วิทยากร : อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง หัวหน้าสาขาบริหารการศึกษา

ณ ห้องประชุม 30 ปี อาคาร 3 และ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ