วันที่ 2 พ.ย. 2560
อ่าน 484 ครั้ง

เทศบาลเมืองลำพูน กับ คณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ รร.ในสังกัด

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา และ อาจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับผู้บริหารจากเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วยผู้อำนวยการและครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และ นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ในโอกาสร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อร่วมกันส่งเสริม-สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาในทุกๆ ด้าน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ให้สูงขึ้น ณ ห้องศึกษาสัมพันธ์ อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ