วันที่ 19 ต.ค. 2560
อ่าน 288 ครั้ง

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยงรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อาจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัสปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนานวัตกรรม และศาสตร์การสอนแนวใหม่ ร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และการประกันคุณภาพ และคณะ ซึ่งได้หารือร่วมกันในประเด็นความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การผลิตบัณฑิต รวมถึงการบริการวิชาการให้กับโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงความร่วมมือในระดับนานาชาติ ณ ห้องเอื้องหลวง อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ