วันที่ 12 ต.ค. 2560
อ่าน 440 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ<br>อาจารย์ ดร.ประไพลิน จันทน์หอม

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ประไพลิน จันทน์หอม ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ศึกษา ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560

อาจารย์ ดร.ประไพลิน จันทน์หอม 
ตำแหน่ง : อาจารย์ ดร.
สังกัด : สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ