วันที่ 11 ต.ค. 2560
อ่าน 538 ครั้ง

ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด โชติวชิรา และ อาจารย์ ดร.ประไพลิน จันทน์หอม

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด โชติวชิรา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย และ อาจารย์ ดร.ประไพลิน จันทน์หอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา และสาขาวิชาศิลปศึกษา จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องเอื้องหลวง อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ