วันที่ 2 ต.ค. 2560
อ่าน 1738 ครั้ง

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน/ราชการ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน/ราชการ ประจำปี 2560 "ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา" คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ทำคุณประโยชน์แก่คณะศึกษาศาสตร์มาโดยตลอด ด้วยความระลึกถึงคุณูปการที่ท่านได้อุทิศ ทุ่มเท และเสียสละต่อหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติงานมาโดยตลอด จำนวน 8 ท่าน ได้แก่ 

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แสง-ชูโต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เกียรติมณีรัตน์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
  4. อาจารย์ทศพร สุวรรณชาต อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5. คุณพันธุ์ระวี สุจริตกุล หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
  6. นายมานพ เขาวิเศษ พนักงานขับรถยนต์
  7. นายวิริยะ ไชยวัณณ์ พนักงานขับรถยนต์
  8. นายมานิตย์ ศรีอินต๊ะ ช่างไม้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา  ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวแสดงความรู้สึกต่อผู้เกษียณอายุงาน/ราชการ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุงาน/ราชการ ประจำปี 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

เชิญชมวีดิทัศน์แสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2560 : https://youtu.be/T10sNWyMCwc

<< กลับ
<< กลับ