วันที่ 13 ก.ย. 2560
อ่าน 327 ครั้ง

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจากญี่ปุ่น ในโอกาสรับฟังการบรรยายพิเศษและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ มร.โทราโนะ ชิเงรุ และนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Shiga University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 คน ในโอกาสมาเยือนคณะฯ เพื่อรับฟังการบรรยายพิเศษและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมตามโครงการ "Thai-Eco Study Program 2017" ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2560 ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 ต่อเนื่องมาถึง 18 ปี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Highland Ethnic Minorities and Development in Northern Thailand” ณ ห้องศึกษาสัมพันธ์ อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งนำคณะอาคันตุกะชาวญี่ปุ่น ศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และ หมู่บ้านแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก Mr.Shigeto Nagata เป็นผู้แปลภาษาญี่ปุ่น

<< กลับ
<< กลับ