วันที่ 12 ก.ย. 2560
อ่าน 1064 ครั้ง

คณะศึกษาศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินฯ จากคุรุสภา ในการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะที่ 1 จากคุรุสภา ในการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริง ซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรค์ วรอินทร์ ประธานอนุกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์ อนุกรรมการ รองศาสตราจารย์ภณิดา มาประเสริฐ อนุกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย อนุกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน ศรีโสภา อนุกรรมการ คุณรัชนี ยุตรินทร์ อนุกรรมการและเลขานุการ คุณปิยะ ประเสริฐสังข์ นักวิชาการ ในโอกาสเข้ารับการประเมินคุณภาพหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางคุรุสภากำหนด ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ