วันที่ 12 ก.ย. 2560
อ่าน 896 ครั้ง

 ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุงานของคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุงานของคณะศึกษาศาสตร์ประจำปี 2560 ในงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงานประจำปี 2560 จัดโดยกองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงคุณงามความดี ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกาย แรงใจ มีความมานะ อุตสาหะ พากเพียรพยายาม มุ่งมั่นสรรค์สร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดมา ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ผู้เกษียณอายุงานของคณะศึกษาศาสตร์ประจำปี 2560 มีทั้งหมด 6 ท่าน ดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แสง-ชูโต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา เกียรติมณีรัตน์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
  4. อาจารย์ทศพร สุวรรณชาต อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5. คุณพันธุ์ระวี สุจริตกุล หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
  6. นายมานพ เขาวิเศษ พนักงานขับรถยนต์
  7. นายวิริยะ ไชยวัณณ์ พนักงานขับรถยนต์
  8. นายมานิตย์ ศรีอินต๊ะ ช่างไม้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ