วันที่ 12 ก.ย. 2560
อ่าน 793 ครั้ง

คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงคุณธรรมจริยธรรมสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงคุณธรรมจริยธรรมสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ระยะที่ 1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กร นำมาวางแผนจัดกิจกรรมเสริมสร้าง ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและนำไปสู่การปฏิบัติที่มุ่งสู่ความสำเร็จตามพันธกิจของคณะฯ โดยโครงการดังกล่าว จะมีทั้งสิ้น 3 ระยะ ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ