วันที่ 23 ส.ค. 2560
อ่าน 1297 ครั้ง

อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน <br>ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 “เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560

โดยผลงานวิจัยที่นำเสนอคือ “การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ แขนงวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Evaluation of the Master of Education Program in Curriculum, Teaching, and Learning Technology (Educational Technology), Chiang Mai University)” ซึ่งทีมวิจัยประกอบด้วย อ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผศ.สุนทรี คนเที่ยง ผศ.พงษ์ศักดิ์ ไชยทิพย์ รศ.ดร.นิธิดา อดิภัทรนันท์ อ.ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ และ ผศ.ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม

<< กลับ
<< กลับ