วันที่ 16 ส.ค. 2560
อ่าน 1309 ครั้ง

อาจารย์วิชญา ผิวคำ<br>อาจารย์

ชื่อ-สกุล : อาจารย์วิชญา ผิวคำ
ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : สาขาวิชาประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

<< กลับ
<< กลับ