วันที่ 24 มิ.ย. 2558
อ่าน 1701 ครั้งรองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา / ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะศึกษาศาสตร์


รองศาสตราจารย์นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง นิลแก้ว

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


อาจารย์วารี ภัทราวณิชย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


นายศุภวัฒน์ วิเชียรศรี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี ไชยศร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ / เลขานุการฯ


อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสนับสนุนยุทธศาสตร์ / ผู้ช่วยเลขานุการฯ


<< กลับ
<< กลับ