วันที่ 24 มิ.ย. 2558
อ่าน 6504 ครั้ง

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต


ชื่อหลักสูตร ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) ตรงกับรหัสหลักสูตร มช. เวลาสอน
สาขาวิชาการศึกษา Type 1.1 Doctor of Philosophy Program in Education CUR02082 หลักสูตรปกติ
สาขาวิชาการศึกษา Type 2.1 Doctor of Philosophy Program in Education CUR02083 หลักสูตรปกติ
สาขาวิชาการศึกษา Type 2.1 Doctor of Philosophy Program in Education CUR02084 หลักสูตรภาคพิเศษ เสาร์อาทิตย์
สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ Type 2.1 Doctor of Education Program in Curriculum, Teaching, and Learning Technology CUR02059 หลักสูตรภาคพิเศษ เสาร์อาทิตย์
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา  Type 2.1 Doctor of Philosophy Program in Research and Development in Education CUR02072 หลักสูตรภาคพิเศษ เสาร์อาทิตย์

<< กลับ
<< กลับ