วันที่ 24 มิ.ย. 2558
อ่าน 15770 ครั้ง

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตที่เปิดสอน


ชื่อหลักสูตร ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) ตรงกับรหัสหลักสูตร มช. เวลาสอน
สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา Master of Education Program in Education Evaluation and Research CUR02078 หลักสูตรภาคพิเศษ เสาร์อาทิตย์
สาขาวิชาอาชีวศึกษา Master of Education Program in Vocational Education CUR02031 หลักสูตรภาคพิเศษ เสาร์อาทิตย์
สาขาวิชาอาชีวศึกษา Master of Education Program in Vocational Education CUR02052 หลักสูตรภาคพิเศษ เสาร์อาทิตย์
สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ Master of Education Program in Curriculum, Teaching, and Learning Technology CUR02076 หลักสูตรภาคพิเศษ เสาร์อาทิตย์
สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ Master of Education Program in Curriculum, Teaching, and Learning Technology CUR02077 หลักสูตรภาคพิเศษ เสาร์อาทิตย์
สาขาวิชาการศึกษา Master of Education Program in Education CUR02081 หลักสูตรปกติ
สาขาวิชาการศึกษา Master of Education Program in Education CUR02075 หลักสูตรภาคพิเศษ เสาร์อาทิตย์
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา Master of Education Program in Mathematics Education CUR02045 หลักสูตรปกติ
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา Master of Education Program in Mathematics Education CUR02064 หลักสูตรภาคพิเศษ เสาร์อาทิตย์

<< กลับ
<< กลับ