วันที่ 25 พ.ค. 2560
อ่าน 1285 ครั้ง

รศ.สมโชติ อ๋องสกุล<br>เข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์สมโชติ อ๋องสกุล อาจารย์เกษียณจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสได้รับการพิจารณายกย่องเป็นผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560 เข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560

<< กลับ
<< กลับ