วันที่ 18 เม.ย. 2560
อ่าน 1276 ครั้ง

อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน <br>ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 (4th NMCCON 2017) “ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวัตกรรม: อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0 ” ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โดยผลงานวิจัยที่นำเสนอคือ “การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ (แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Evaluation of the Master of Education Program in Curriculum, Teaching, and Learning Technology (Concentration Area: Curriculum and Instruction), Chiang Mai University)” ซึ่งทีมวิจัยประกอบด้วย อ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สุจจานันท์ อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการทำวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ