วันที่ 27 มี.ค. 2560
อ่าน 1232 ครั้ง

ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก <br>นักวิจัยผู้ช่วย

ชื่อ-สกุล : ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก
ตำแหน่ง : นักวิจัยผู้ช่วย
สังกัด : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

<< กลับ
<< กลับ