วันที่ 15 ธ.ค. 2559
อ่าน 924 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ<br>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในโอกาสที่ได้รับเชิดชูเกียรติเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ

รหัสประจำตัวนักศึกษา 142012

ประวัติการศึกษา

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิธีการสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • M.S. Education administration Bemidji State University, U.S.A.
 • Ph.D. Education administration University of North Dakata, U.S.A.

  ผลงาน

  • อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • อาจารย์ผู้สอนและควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษา และพัฒนาสังคม และปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • รองประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การศึกษา


  นับเป็นนักศึกษาเก่าที่พร้อมด้วยความรู้ ความสามารถในการบริหารงาน สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ นำมาซึ่งชื่อเสียงและความภาคภูมิใจแก่มหาวิทยาลัย สมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณให้ทราบและยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

  << กลับ
  << กลับ