ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งมีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ผู้ที่จะทำการสอนในสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยในการออกใบประกอบวิชาชีพครู ให้ผู้ที่ไม่สำเร็จทางด้านการศึกษาต้องเข้ารับการทดสอบมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน คือ

  • มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
  • มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
  • มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
  • มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
  • มาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
  • มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
  • มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
  • มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
  • มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในวิชาชีพครู ครอบคลุม และครบถ้วนตามสาระความรู้และสมรรถนะตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548

ระยะเวลาการดำเนินงาน
เดือนมกราคม 2560 ถึง เดือนกรกฎาคม 2560

สถานที่ฝึกอบรม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอ่านข่าวเก่าประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 9 รุ่น 3 - อ่าน 91
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 3 รุ่น 3 - อ่าน 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 9 รุ่น 1 - อ่าน 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 8 รุ่น 1 - อ่าน 100
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 7 รุ่น 1 - อ่าน 69
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 2 รุ่น 3 - อ่าน 53
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 5 รุ่น 2 - อ่าน 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 6 รุ่น 3 - อ่าน 74
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 6 รุ่น 1 - อ่าน 58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 1 รุ่น 3 - อ่าน 132
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 5 รุ่น 1 - อ่าน 172
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 4 รุ่น 1 - อ่าน 124
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 3 รุ่น 1 - อ่าน 191
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 8 รุ่น 2 - อ่าน 164
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 2 รุ่น 1 - อ่าน 207
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 7 รุ่น 2 - อ่าน 181

โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตราฐาน
หน่วยบริการวิชาการ งานบริการวิชาการ วิจัยและวิทเศสัมพันธ์ สำนักงานคณะฯ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

053-94-1212 แฟกซ์ 053-22-1283 หรือ  089-855-5694 คุณอนงค์ ปันทะโชติ

จัดทำโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ