ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งมีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ผู้ที่จะทำการสอนในสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยในการออกใบประกอบวิชาชีพครู ให้ผู้ที่ไม่สำเร็จทางด้านการศึกษาต้องเข้ารับการทดสอบมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน คือ

  • มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
  • มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
  • มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
  • มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
  • มาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
  • มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
  • มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
  • มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
  • มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในวิชาชีพครู ครอบคลุม และครบถ้วนตามสาระความรู้และสมรรถนะตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548

ระยะเวลาการดำเนินงาน
เดือนมกราคม 2560 ถึง เดือนกรกฎาคม 2561

สถานที่ฝึกอบรม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดอ่านข่าวเก่าประกาศรับสมัครการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (ระยะเวลาการจัดอบรมระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2561) - อ่าน 2423
ตรวจสอบ สถานะการส่งวุฒิบัตรการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน (ฝากส่งทางไปรษณีย์) - อ่าน 664
กำาหนดการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ให้แก่ครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559 - อ่าน 602
ประกาศแจ้ง กำหนดการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ให้แก่ครูอัตราจ้างโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน - อ่าน 3383
ประกาศ เรื่อง การขอรับใบวุฒิบัตรฉบับใหม่แทนฉบับเดิม - อ่าน 620
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 9 รุ่น 3 - อ่าน 268
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 3 รุ่น 3 - อ่าน 167
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 9 รุ่น 1 - อ่าน 178
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 8 รุ่น 1 - อ่าน 203
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 7 รุ่น 1 - อ่าน 168
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 2 รุ่น 3 - อ่าน 146
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 5 รุ่น 2 - อ่าน 154
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 6 รุ่น 3 - อ่าน 164
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 6 รุ่น 1 - อ่าน 152
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 1 รุ่น 3 - อ่าน 252
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 5 รุ่น 1 - อ่าน 255
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 4 รุ่น 1 - อ่าน 210
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 3 รุ่น 1 - อ่าน 290
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 8 รุ่น 2 - อ่าน 275
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 2 รุ่น 1 - อ่าน 304
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม มาตรฐานที่ 7 รุ่น 2 - อ่าน 291

โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตราฐาน
หน่วยบริการวิชาการ งานบริการวิชาการ วิจัยและวิทเศสัมพันธ์ สำนักงานคณะฯ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

053-94-1212 แฟกซ์ 053-22-1283 หรือ  062-341-6326

จัดทำโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ