รอบรั้วคณะศึกษาศาสตร์

เขียนคำอธิบาย ประกอบรูปภาพเกี่ยวกับบรรยากาศชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

เว็บไซต์หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

สโมสรนักศึกษา
ชมรมนักศึกษา
การกีฬา
การใช้ชีวิตของนักศึกษา

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ทุนการศึกษา
บริการด้านสุขภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ที่พัก

กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมด้านศาสนา
กิจกรรมด้านดนตรี และกีฬา

การรักษาความปลอดภัย
ร้านอาหาร, ร้านค้า
การขนส่ง ที่จอดรถ
ทรัพยากรด้านไอที

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน บทความสะท้อนชีวิตการเรียนรู้ในคณะศึกษาศาสตร์ มช.