การวิจัย

เขียนคำอธิบายเกี่ยวกับการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์

เว็บไซต์งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ 

การวิจัย
ทิศทางการวิจัย
ความร่วมมือด้านการวิจัย

รายชื่อแหล่งทุนวิจัย พร้อมรายละเอียดการขอรับทุนและแบบฟอร์ม

แสดงรายการงานวิจัยที่นำไปใช้ในการเรียนการสอน

แสดงโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานวิจัย แสดงภาพข่าวเกี่ยวกับงานวิจัย