ดาวน์โหลดข้อมูล

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2561
แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (สำหรับหลักสูตรที่ปรับปรุงตามเกณฑ์ฯ 58)
เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2561
แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 สำหรับหลักสูตรที่ปรับปรุงตามเกณฑ์ฯ 48
เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2561
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2560
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา(CHE QA Online) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2560
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา(CHE QA Online) (แนวทางการรายงาน มคอ. 7 ผ่านระบบ CHE-QA Online) เมื่อ 22 มิ.ย. 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2560
รายงานวิจัยภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2560
แนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ตามแบบฟอร์ม มคอ.7 เมื่อ 25 พ.ค. 2560
เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2560
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “การดำเนินงานและการรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เมื่อ 25 พ.ค. 2560 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยพงษ์ วงษ์นพวิชญ์)
เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2560
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “หลักเกณฑ์ แนวทางและปัญหาที่พบในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เมื่อ 25 พ.ค. 2560 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยพงษ์ วงษ์นพวิชญ์)
เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2560
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 (QA Guidelines)
เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2560

<< กลับ